Vállalkozás a Kanári-szigeteken

Vállalkozás a Kanári-szigeteken, Spanyolországban

Vállalkozásalapítás 

Magyar vállalkozók mindennemű korlátozás nélkül az adott tagország által szabályozott feltételekkel indíthatnak vállalkozást az EU tagországaiban. A vállalkozásokra vonatkozó letelepedési jog szabadságának biztosítása érdekében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy azok a gazdasági társaságok, amelyek valamely tagállam rendelkezései szerint alapítottak, és amelyek alapszabály szerinti székhelye az Unión belül van, szabadon végezzenek gazdasági tevékenységet bármely tagállamban.

Spanyolországban a vállalkozásalapítás folyamatától függetlenül, először egy ún. N.I.E. (Número de Identificación de Extranjeros) azonosítót kell kérvényezni. Ez egy kimondottan külföldieknek szóló azonosító (a spanyol állampolgároknak DNI azonosítójuk van), mely szinte minden adminisztrációs eljáráshoz szükséges például bankszámlanyitáshoz, ingatlanvásárláshoz, adóbevallás készítéséhez vagy saját vállalkozás elindításához. 

A N.I.E. azonosítót személyesen a lakóhely szerinti rendőrkapitányságon lehet igényelni.  Az igénylés során útlevélre és egy formanyomtatvány kitöltésére van szükség.

A N.I.E. azonosító igényléséről bővebb információ ezen az oldalon olvasható.

A vállalkozás bejegyeztetése

A spanyolországi vállalkozásokat először a városházán kell regisztráltatni és a nyitáshoz szükséges engedélyt (Licencia de Apertura) beszerezni. Ez az engedély tartalmazza a vállalkozás tevékenységét és a működési területet.

A bejegyzést követően C.I.F. (Código de Identificación Fiscal) igénylésére is szükség van. Ez az azonosító a nálunk használatos adószámnak felel meg.

A lakóhely szerinti illetékes hivatal először egy ideiglenes, 6 hónapig érvényes, majd egy állandó C.I.F. azonosítót állít ki, melynek igényléséhez az alábbi okmányok szükségesek:

az igénylő formanyomtatvány kitöltése (036-os számú adatlap)

a társasági szerződés fénymásolata

a társaság nevében aláíró személy/a vezető tisztségviselő N.I.E. kártyájának fénymásolata

Az alapítást követően a vállalkozást be kell jegyeztetni a telephelynek megfelelő illetékes Regisztrációs Hivatalnál is.

A regisztrációs hivatalok elérhetőségeit a Központi Regisztrációs Hivatal honlapján olvashatja.

Legelterjedtebb vállalkozási formák

Egyéni vállalkozás (Empresa Individual)

Ez a vállalkozás megfelel a magyar egyéni vállalkozó fogalmának. Az egy személyes vállalkozásban a tulajdonos felelőssége korlátlan.  

Betéti társaság (Sociedad Comanditaria)

A magyar rendszerhez hasonlóan, a spanyol betéti társaság is minimum 2 tagból áll, egy beltagból (akinek felelőssége korlátlan) és egy kültagból (akinek felelőssége betétjéigkorlátozott). A spanyol szabályok szerint e társasági forma alapításához az alaptőke összege nem meghatározott.

Korlátolt felelősségű társaság: (Sociedad de Responsabilidad Limitada - S.L.)

A leggyakrabban alkalmazott társasági forma a korlátolt felelősségű társaság. Előnye, hogy már viszonylag alacsony tőkével, 3000 euróval elindítható, és a tagok felelőssége a betét összegéig korlátozott. A minimális alaptőkét (3005,06 euró) teljes egészében az alapításkor kell befizetni.

A társaságnak lehet egy (természetes vagy jogi személy) vagy több tagja is.

Részvénytársaság: (Sociedad Anonima - S.A.)

Részvénytársaságot Spanyolországban magán- és jogi személyek is alapíthatnak. Az alapításhoz szükséges minimális részvénytőke-szükséglet 60.101,21 euró. Alapításkor a részvények névértékének legalább 25%-át kell befizetni. 

A részvényekért jegyzés után lehet fizetni, melynek feltételeiről és módjáról szintén az alapító okirat rendelkezik. Minden részvényes csak a saját részvénye névértékéig felel. Kivételt ez alól az egyszemélyes részvénytársaság képez, ahol a részvényes felelőssége korlátlan.

Részvénytársaság egy vagy több részvényessel alakulhat. Egy részvényes esetén, a vállalat nevének tartalmaznia kell az "egyszemélyes részvénytársaság" (sociedad unipersonal) elnevezést.

 

Az alapító okiratnak tartalmaznia kell a vállalat működésének általános szabályait, a részvényátruházás módját, a vállalat céljait, az igazgatótanács tagjainak nevét is. 

Bővebb információ a részvénytársaságokról a spanyol Ipari, Turisztikai és Kereskedelmi Minisztérium honlapján olvasható.

Ritkábban használt vállalati formák

Közös vállalat (Comunidad de bienses): Nem önálló jogi személy, kettő vagy több tulajdonoshoz tartozik, akik felelőssége korlátlan.

Közkereseti társaság (Sociedad Colectiva): független jogi személy, melynek két vagy több beltagja van, akik felelőssége korlátlan.

Üzleti tevékenység folytatásához Spanyolországban, a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

Fiókiroda létrehozása

Fiókiroda létrehozásakor a vállalat jogi személyisége megegyezik a holding cég jogi személyiségével, tehát a fiókiroda önmagában nem jogi személy. A fiókiroda alapítását közjegyzőnél kell lebonyolítani, és a fenti vállalati formákhoz hasonlóan igényelni kell C.I.F. azonosítót is. A számlavezetés nem az anyavállalattal együtt történik, és a fiókirodára a spanyol adózási szabályok vonatkoznak. Az alapítást követően a fiókirodát a cég telephelyének megfelelő regisztrációs irodában kell bejegyeztetni a cégjegyzékbe.

Leányvállalat alapítása

Leányvállalat létrehozása során egy, az anyavállalattól független, önálló jogi személyiségű vállalkozást kell alapítani. A leányvállalat létrehozásakor a regisztrációs hivatalba utólag be kell nyújtani a leányvállalat alapításáról szóló anyavállalat által hozott határozatot is. A leányvállalat alapító-okiratát a fiókirodához hasonlóan közjegyző előtt kell aláírni. A leányvállalat alapításakor is szükség van C.I.F. azonosítóra.